DANSKE MONARKER

Christian III

(1503-1559)

Konge 1534/35 - 59
Valgsprog: Min fortrøstning står alene til Gud.(Spes Mea Solus Deus)

Søn af kong Frederik I og dronning Anna af Brandenburg.


Dronning Dorothea
Dronning Dorothea
(1511-71)

Gift 1525 med Dorothea af Sachsen-Lauenburg , datter af hertug Magnus 2. af Sachsen-Lauenburg og Catharine af Braunschweig-Wolfenbüttel.
Hun var en dygtig administrator og styrede, som enkedronning, med stor dygtighed Koldinghus og kronens øvrige godser. Hun døde på Sønderborg slot og gravlagdes i domkirken i Roskilde.

Børn: Frederik 2., Hans den Yngre, Dorothea af Danmark, Magnus af Øsel, Anna af Danmark

Herredagen i 1533 udsatte kongevalget et år. De katolske råder var imod Christian III, de protestantiske for. I 1534 - 36 rasede borgerkrigen grevens fejde. Grev Christoffer af Oldenborg ville i Christian II's navn erobre Danmark. Hertug Christian III opfordres af den jydske og fynske adel til at modtage kronen. Skipper Klemens kæmpede til fordel for Christian II. Et sammensurium af religiøse og politiske stridspunkter på kryds og tværs. København belejredes og overgav sig i 1536. Kongen kunne endelig holde sit indtog. De katolske biskopper blev fængslet, Kongen erklærede sin højhedsret over den danske kirke. Håndfæstning underskrevet og ældste søn kåret til tronfølger. Kirkens gods blev inddraget af kronen. Endnu en deling af hertugdømmerne mellem kongen og hans brødre Adolf og Hans.
Frederik II efterfølger ham på tronen


Begivenheder i hans regeringstid:
  • 1534 - 36 Borgerkrig i Danmark (Grevens Fejde)
  • 1536 Reformationen i Danmark. Skipper Clemens henrettes i Viborg.
  • 1540 To kvinder brændt som hekse på Møn. Heksebrændinger fortsætter i ca 200 år.
  • 1543 Sukker kendes i Danmark.
  • 1546 Pest i København.
  • 1547 Som protest mod tortur i retsplejen myrder Skælskør-borgere byens bøddel.
  • 1550 Christian III´s danske bibel udkommer.
  • 1553 Ny pestepedimi i København.
  • 1558 Fattiglovgivning, der betales over kirketiende, skal overtage klostrenes hjælpefunktion for syge og fattige.


 ©  Erik F. Rønnebech, Landlystvej 5B, DK - 7000 Fredericia, Tlf:+45 2099 3286,