ERRITSØ EJENDOMME
DAMGÅRD

© Erik F. Rønnebech

År 1783 fik Johan Hennrich Rand skøde på parcellerne 5, 6 og 7 af Henneberg Ladegaard som udstykkedes på den tid. Han opførte en bondegård på stedet og kaldte den Hønborg Damgaard sikkert, fordi der på den tid var fiskedamme på stedet. 1784 bestod gården af 12 fag stuehus mod syd, 12 fag stald mod vest og 12 fag lade mod nord. Bygningerne var opført i egebindingsværk med brændte teglsten i tavlerne. Tagene var tækket med strå. Få år efter byggedes et 6 fags hugge- og bryggehus.
Gården skiftede ofte ejer i den første tid flere gange ved tvangssalg.
Først i 1840'erne købtes den af den holstenske greve og hofjægermester Cai Christian Frederik Marcus von Ahlefeldt, gift med Sophie født von Buchwaldt, som opførte en herskabelig 11 fags lystejendom ved siden af avlsgården. Den nye bygning blev meget moderne for sin tid, med indlagt vand, der i blyrør førtes ind i huset fra en kilde i en nærliggende bakke. En alle blev gravet gennem bakken til Kolding Landevej, hvor der opsattes en solid jerngitterport og opførtes en portnerbolig.
Cai C. F. M. von Ahlefeldt var født i Fredericia den 14/4 1815. Han hjemmedøbtes 28/8 og blev fremstillet i Sct. Michaelis kirke 8/6 1816 med mange prominente personer som faddere, bl.a. hofjægermesterinde Føns fra Hindsgaul. Han var søn af hofjægermester Cai Georg Wilhelm von Ahlefeldt og Johanne von Heinen. Han giftede sig 16/3 1840 i i Wulfshagener Hütten i Slesvig, med Sophie Cordula von Buchwald der var født i Augustenborg 1815, som datter af Ludwig Nicolaus Hugo von Buchwald og Christine Emilie Krück. De fik 5 børn sammen, hvoraf de 2 yngste er født på Damgaard og døbt i Erritsø kirke hhv. 1848 og 1849, medens de boede på Damgård avlsgård og lystejendommen var under opførelse.
Sophie døde 12 Okt. 1854 i Meranu, Italien i en alder af kun 39 år, og Cai giftede sig derefter den 25 Jan. 1855 med Emilia Ida Friederike von der Lühe i Bützow, Mecklenburg-Vorpommern og fik en datter med hende. Han døde den 17 Jul. 1896 i Kolberg, Brandenburg, Tyskland i en alder af 80 år, og blev begravet den 21 Jul. 1896 i Potsdam, Brandenburg, Tyskland. Hans mor Johanne var født 21 Maj 1791 på Hollufgaard ved Odense og hans mormor, Bodil Kristiane de Hofman, der kun blev 21 år gammel, blev født i 1770 i Fredericia og var i slægt med præsident Hans de Hoffmann og Beenfelderne.
De to børn der døbtes i Erritsø kirke var hhv. Sophie Maria Wilhelmine von Ahlefeldt, der blev født den 14 Apr. 1818 på Damgaard avlsgård og blev døbt den 28 Sep. 1848 i Erritsø kirke. Hun døde den 8 Jun. 1906 i Merano, Italien i en alder af 88 år og Cai William Waldemar von Ahlefeldt der blev født den 21 Maj 1849 i Damgaard avlsgård, blev døbt den 3 Sep. 1849 i Erritsø kirke. Han døde den 10 Sep. 1884 i Zeerust, Sydafrika i en alder af kun 35 år.
Da Cai Ahlefeldt var Slesvig-Holstener, kom det slesvig-holstenske oprør i 1848-50 på tværs, og det dermed følgende anstrengte forhold mellem danskerne og oprørerne betød, at han aldrig rigtig kom til at bo i det nye hus, der stod færdig i 1851, og han solgte i 1854 hele ejendommen til kammerherre og klitinspektør, Thyge B. C. Fr. de Thygesen, født 7. April 1806 i Christianssand i Norge som søn af stiftamtmand N. E. de Thygeson og Louise Pløen. Thyge de thygeson havde i 1850 købt Henneberg Ladegård. Han tilbyggede østgavlen en vinterhave og drivhus. Kammerherren døde i 1905, og hans adoptivdatter, Charlotte C. M. Trap de Thygesen overtog Damgård. Mens hun boede der, kom komponisten Carl Nielsen ofte på besøg i kortere eller længere tid, og mange af hans kompositioner er lavet her.
Da hun døde i 1934 Hendes broder kontorchef Einar Cordt Trap, København, solgte Damgård med tilhørende jord syd for Kolding Landevej samt Vintmøllegården, ialt ca. 150 tdl. til frk. Anna Liebe, København. Hun var en søster til den kendte doktor Liebe i Fredericia, og kørte, som ham, rundt i en stor åben cabriolet.
Hun ombyggede huset i 1936, hvorved en del bygningsdetaljer desværre gik tabt. "Jeg er selv så umusikalsk at jeg ikke kan høre forskel på "Dengang jeg drog af sted" og en kirkeklokke", skulle hun engang have sagt til en tilkaldt klaverstemmer. Hvert år inviterede hun børnene fra Erritsø søndagsskole på besøg. Der blev leget sanglege på engen ud mod vandet og hun trakterede dem med is.
Frk. Liebe havde en forkærlighed for "sære" damer og frk. Rosenberg, som boede i et hus ved stranden nedenfor Damgaard var en af dem. Frk. Rosenberg var spillelærerinde.
Frk. Liebe døde i 1959, hvorefter gården solgtes til cand.silv. og forstassistent i Statsskovvæsenet grev Johan Otto Reventlow, der fødtes 27. marts 1917 i Viborg som søn af Otto Carl Ferdinand R. (1887-1915) og Ada Jessie Howard Grøn, og døde 25. august 1977 på Damgård. Han blev borgerlig viet 13. maj 1965 i Fredericia med translatør og adjunkt Inge Christensen født 12 nov 1919 i København, der havde sønnen Peter Roepstorp.
J. O. Reventlow døde 25/8 1977. Inge Christensen (Roepstorff) blev født 12/11 1919 i København som datter af overretssagfører Christian Emanuel Christensen og hustru Bodil Didrichsen og døbtes i Esejas kirken, Østervold sogn 1/2 1920. Hun var lektor i fransk på handelshøjskolen i Kolding og døde 13/3 2008 på Damgård. Begge er begravede på Reformert kirkegård i Fredericia. Damgård ejes nu af Inges søn Peter Roepstorff, der blev født 10/6 1942 i København. Hun var tidligere blevet skilt fra faderen Hans Roepstorff.

Murer Lind i Erritsø fortæller om gården i 1900 tallet.:
»Damgård var oprindelig en bondegård, men den blev omkring ved fyrrerne købt af en tysk greve v. Ahlefeldt, som med større bekostninger lod den ombygge i italiensk villastil. Jeg arbejdede den gang hos murmester Mikkelsen i Middelfart, der forestod ombygningen, der skulle tjene som et lyststed for greven og hans familie. - Greven kom dog aldrig til at bo der, skønt hovedbygningen og staldgården stod fuldt færdige, og meget andet arbejde var udført for at gøre alle omgivelser så herskabelige som muligt. Terrasseformede haveanlæg skærmedes for nordenvinden af en solid havemur, tilplantet med espalierdannede frugttræer. Drikkevandsledninger i blyrør indlededes fra de omliggende bakker og blev installeret overalt i bygningen. - en allé blev gravet gennem bakken til Kolding landevej, den blev lukket med en høj jerngitterport, og ved siden lå en portnerbolig. Men så kom treårskrigen og lagde sig på tværs af al denne herlighed. Det spændte forhold mellem dansk og tysk gjorde det vanskeligt for greven at tage ophold på Damgård, og han kom aldrig til at bo der. « -
Jernporten og portnerhuset blev - vistnok - fjernet først i 1860'erne - Måske porten endnu findes opbevaret på gården. Porthuset blev flyttet ned til stranden - til Vindtmøllebækkens udløb i Lillebælt, der stod det til den 13. Novbr. 1872, da det blev ødelagt af stormfloden.


Damgaards ejere:
1783-1787Johan Henrich Rand
1787-1795Søren- og Andreas Holst (ugifte brødre)
1795-1808Johan Gaarmann Mathiasen (senere ejer af Kærsgård i Bredstrup s., boede til leje på Damgaard fra 1808--1819)
1808-ca. 1812Bartholt Ramdloff
ca. 1812-ca.1821Hans Pedersen Damgaard
ca. 1821-1827Asmus Jørgensen Schmidt (Tidl. ejer af Henneberg Ladegaard)
1827-ca.1840Anna Marie jessen (Asmus Jørgensen Schmidts enke)
1847-1854Hofjægermester greve Cai Christian Frederik von Ahlefeldt
1854-1905Kammerherre Thyge georg Carl Frederik de Thygeson (også ejer af Henneberg Ladegård)
1905-1934Frk. Charlotte Trap de Thygeson (også ejer af Henneberg Ladegaard)
1935-1952Frk. Anna Liebe
1952-1977Greve Johan Otto Rewentlov
1977-2013 Professor Peter Roepstorff * 1942
2013 opsplittedes ejendommen i 3 så Peter Roepstorff nu er ejer af skoven, engene, Vindtmøllegården og Strandhuset ved fyret. Sønnen Andreas, antropolog og biolog og professor ved Århus Universitet, er ejer og beboer af avlsgården, og datteren Kirstine, der er billedkunstner og bosat i Berlin, vil flytte ind i hovedbygningen, formentlig efter en omfattende restaurering.

  


Thyge de Thygeson
Ejer

Charlotte Trap de Thygeson
Ejer

Johan Otto Reventlow
Ejer

Peter Roepstorff
Ejer


AKVAREL MED DAMGÅRD 1848


DAMGÅRD CA. 1900


DAMGÅRD CA. 1900


DAMGÅRD 1902


DAMGÅRD


DAMGÅRD 1995


DAMGÅRD SET FRA LANDSIDEN 2012


DAMGÅRD SET FRA VANDSIDEN 2012


DAMGÅRD SET FRA STRANDEN 25. MAJ 2013


DAMGÅRD AVLSGAARD 2012


DEN GENOPBYGGEDE PUMPEMØLLE 2013

 ©  Erik F. Rønnebech, Landlystvej 5B, DK - 7000 Fredericia, Tlf:+45 2099 3232