ERRITSØ EJENDOMME
SØNDERSKOVGÅRD
Kolding Landevej 25
Gård nr. 33. Hartkorn 1688: 4 tdr. 3 skp. 1 alb.
© Erik F. Rønnebech

Beboere på denne og nr. 32 1634: Rasmus Madsen og Oluf Madsen Hviid, 1653: Jens Rasmussen og Niels Olufsen Hviid, 1663: Jens Rasmussen og Peder Jensen, 1688: Peder Jensen Smed, 1533: Søren Andersen, 1765: Lauge Pedersen.
Gården lå nord for Nr. 30 og 31, men dens senere ejere eller dens udparcellering kendes ikke. Nogle af dens jorder er muligvis kommet under Erritsøgård

Ole Jensen, født i Højrup, købte den 1897 for 52.000 Kr. i 1871. Han var gift med Karen Holt, født på ejendommen 1875. Af tidligere ejere kan nævnes den nuværende ejers svigerfar, Hans Iversen Holt, der overtog gården 1870 efter sin far, Iver Jensen Holt. Denne havde arvet ejendommen 1835 efter sin far, Jens Holt. Gården har formentlig været i familiens eje i en lang årrække. Den blev solgt fra Kolding Rytterdistrikt 1770.

Folkeholdet 1906:
1 forkarl, 1 røgter, 1 karl, 2 piger og i høst og roer 2 mand ekstra.

Besætning 1906:
16 køer, 20 stk. ungkvæg og kalve, 1 tyr, 6 stk. fedekreaturer, 5 heste, 2 plage og føl, 4 grisesøer samt 11 får og lam. Sidste år solgtes ca. 25 fedesvin. Kvægbesætningen vedligeholdes udelukkende ved eget tillæg og er af ren korthornsrace (gl. Stamme på gården).

Beskrivelse af ejendommen omkring 1906:
Hovedbygning er opført af grundmur med rødt tegltag og med kælder under midten af bygningen. Lejligheden består af 8 værelser. Foruden hovedbygningen findes 6 længer, af hvilke laden ligger over for denne, opført af egebindingsværk med stråtag. Den har 2 gennemkørsler på tværs. I vestre sidelænge, der er opført af grundmur. med stråtag, findes hestestald m. m., medens østre sidelænge, som er bygget af egebindingsværk med stråtag, rummer vognport, tørvehus, en mindre lade samt indkørselsport til gården. I Flugt med laden og sammenbygget med denne og med hestestalden, således at der er gennemgang til begge, ligger kostalden, opført af grundmur med stråtag. Over for hestestalden, i ca. 16 alens afstand uden for gården, ligger svinestalden, opført af grundmur med paptag. Ved hovedbygningens østgavl findes en længe, bygget af grundmur med tegltag. Den rummer bryggers og bagestue. Hovedbygningen ligger frit med vestgavlen. Der er en stor og smuk gårdsplads, ca. 50 alen lang og 44 alen bred. haven findes nord for Hovedbygningen. Dens Bredde er 42 alen og Længden 87 alen. gården ligger sydvestligst i Erritsø sogn, ca. 350 alen syd for Kolding-Snoghøj Landevej. Fra Højdepunkter i Marken vest for gården har man en køn udsigt mod syd og sydvest ud over Lillebælt til Kolding Fjord og Stenderup Skove.
Til ejendommen. hører 1 hus, ca. 1.500 alen syd for gården.

2006:
I dag står kun gårdens stuehus tilbage.


Fredag den 11/4 1947
Guldbryllup i Erritsø.

I morgen kan gårdejer Ole Jensen og hustru Karen Jensen, Sønderskovgaard, fejre deres guldbryllup.
På Sønderskovgaard, der fra bammel tid har været blandt sognets største gårde, har guldbrudeparret levet et harmonisk ægteskab gennem de mange år, ligesom Ole Jensen, der af skikkelse stedse har været spændstig og adræt, altid var på færde på gårdens marker og i de ret betydelige skovarealer, der støder ned til Lillebælts kyster. Således varetog hans hustru hjemmets interesser i de rummelige stuer i fædrehjemmet.
Mange, både fra by og land, har gæstet den gamle gård, der sammen med vært og værtinde har givet mangfoldige minder.
Som den arbejdsomme og flittige unge mand Ole Jensen har været, har han helst lagt sine kræfter på sine egne enemærker, men har dog ikke undgået dette, at måtte varetage en række tillidshverv i bestyrelser og lign. Ligesom han har været valgt som medlem af sognerådet og fungeret som vurderingsmand til ejendomsskyld.
Skønt gården nu i en årrække har været bortforpagtet til sønnen H. Holt Jensen, har Ole Jensen dog næsten daglig deltaget i arbejdet. Det at være i virksomhed, var for ham en glæde.
I ægteskabet har der været to børn. H. Holt Jensen og en datter, der er gift med kommunelærer Jeppe Vetter, Fredericia.
Når det aldrende guldbrudepar, der begge af skikkelse altid har holdt sig meget ungdommelig, på mindedagen ser tilbage, da vil den tilbagelagte livsvej vise sig som noget af det jævne, muntre og virksomme liv, som der så ofte peges på. Det, som to mennesker i trofast, harmonisk fællesskab gennem et halvt århundrede fik lov til at leve sammen i trofasthed og kærlighed.
-I.

18/5 1955
Dødsfald
En i egnen kendt og agtet personlighed, fhv. gårdejer Ole Jensen, "Sønderskovgaard", Erritsø, er i dag efter kort tids sygeleje, afgået ved døden. Afdøde, der ville være fyldt 84 år i morgen, stammede fra Højrup og overtog ved sit giftermål "Sønderskovgaard" efter sin svigerfader Hans Holt.
Sønderskovgaard, der var blandt de største og bedste i kommunen, blev den plet, hvor den flittige og arbejdsomme mand sammen med sin hustru, ydede sin livsgerning. Med den energi, der kendetegnede afdødes personlighed, var han altid blandt de første, når forårsarbejdet skulle begyndes, såvel som i hø- og kornhøsten.
På de brede og frugtbare marker så man hans spænstige skikkelse tidlig om morgenen bag plov eller harve selv følge hestene, ligesom han ved vintertid i det til gården hørende betydelige skovareal, var med ved skovhugsten og bortkørslen af gavntræ og brænde.
Endnu højt oppe i alderen kunne han ikke lade arbejdet hvile, men var selv med, når sæconen var inde.
Skønt den travle og arbejdsomme mand således altid var beskæftiget ved gårdens drift, var han tillige stærkt interesseret i det offentlige liv, og gennem de mange år har han beklædt mange tillidshverv. Bl.a. har han været medlem af sognerådet, vurderingsmand for ejendomsskyld, medlem af repræsentantskabet i Banken for Fredericia og Omegn, samt egnens repræsentant i elektricitetsværket.
De mange hverv medførte, at han blev kendt i både by og på land, og med den gæstfrie og selskabelige natur han ejede, blev hjemmet et af mange både fra by og land ofte besøgt sted.
Af karakter var han djærv og sagde altid sin mening. Som det friluftsmenneske han var, kunne han glæde sig over naturen, for de skønne omgivelser, der kransede stedet. Ofte så man ham med bøsse og hund tage et strejftog ind under de brede bøge, der breder sig ud over bakkerne helt ned til Lillebælt.
Et langt og lykkeligt ægteskab har han levet på den gamle slægtsgård sammen med sin hustru.
For 8 år siden fejrede de deres guldbryllup, og i hjemmet var det allerbedste forhold mellem båe gamle og unge. For kun kort tid siden afstod han gården til sin søn, sognerådsformand H. Holt Jensen, der havde den i forpagtning.
Afdøde efterlader sig foruden ægtefælle og sønnen, en datter der er gift med viceskoleinspektør Vetter, Fredericia.

  

Sønderskovgård
SØNDERSKOVGÅRD 1923

Sønderskovgård
SØNDERSKOVGÅRD 1995

Sønderskovgård

© Foto: Erik F. Rønnebech 2006


 ©  Erik F. Rønnebech, Landlystvej 5B, DK - 7000 Fredericia, Tlf:+45 2099 3286