TREÅRSKRIGEN

Artikler om begivenheder der knytter sig til Treårskrigen og Fredericias historie.

Samlet af Erik F. Rønnebech

FREDERICIAS BELEJRING OG BOMBARDEMENT 1849
FRA KRIGEN 1849 OG DE FALDNES MINDE
af kateket A. D Cohen 1850
Den 16de maj begyndte bombardementet af vedvarede med mellemrum indtil slaget den 6. juli.Den slesvig-holstenske version Den slesvig-holstenske version af begivenhederne


Den 16. maj Fjenden har den 16. maj om morgenen kl. 3 begyndt med at bombardere Fredericia. Dels med 24 pundinge granater, dels med 84 pundinge og 168 pundinge bomber.
Bombardementet blev, med flere mellemrum, fortsat hele dagen. Enkelte bygninger gerådede i brand, men ilden blev snart slukket.

Den slesvig-holstenske version


Den 17. maj

Bombardementet er den 17. maj fortsat næsten uafbrudt. En del bygninger er afbrændte og beskadigede. Hele tabet, som befæstningen har lidt den 16de og 17de består i 2 døde og 24 sårede. Deriblandt ingeniørkaptajn Ernst let såret.

Den slesvig-holstenske version


Den 18. maj

Bombardementet er fortsat den 18de fra daggry. Efter kl. 8 sagtnedes fjendens ild, men der kastedes dog enkelte bomber hele dagen. Flere bygninger var nedbrændt, deriblandt købmand Ahlmanns gård.

Den slesvig-holstenske version


Den 19. maj

Den 19de om morgenen kl. 4 begyndte bombardementet igen, og fortsattes ved postens afgang, uden at dog ildens udbredelse synes videre udbredt. Vi havde et tab af 6 sårede og nogle døde, blandt hvilke armeen beklager tabet af premierløjtnant Bjerregaard af ingeniørkorpset.

Den slesvig-holstenske version


Den 20. maj

Fjenden har den 20. maj ikke beskudt Fredericia, men kun kastet enkelte granater mod vore forposter.

Den slesvig-holstenske version


Den 21. maj

Fjenden har den 21 dennes ikke bombarderet Fredericia og hans stilling synes uforandret.

Den slesvig-holstenske version


Den 22. maj

Fjenden har den 22 maj om morgenen kl. 3 til 7 atter bombarderet Fredericia men meget svagt og uden virkning. Det foran oversvømmelsen anlagte blokhus blev på samme tid stærkt beskudt, og befæstningen (af 3de ingeniørkorps under sekundløjtnant C. C. A. von Hansens kommando) ved kanonild fordrevne derfra efter at den kommanderende var hårdt såret, hvorpå fjenden stak blokhuset i brand. Foruden løjtnant Hansen blev 1 mand af besætningen såret. De tre yderste poster på højre fløj af blokhusets vedetkæde savnes og er sandsynligvis taget til fange.

Den slesvig-holstenske version


Den 23. maj

Fjenden har den 23. maj kastet en del bomber og granater ind i Fredericia uden derved at anrette nogen skade af betydning. 2 underofficerer og en menig af garnisonen blev sårede.

Den slesvig-holstenske version


Den 24. maj

Den 24. maj har fjenden ikke beskudt Fredericia og der er overhovedet ikke forefaldet noget af betydning.

Den slesvig-holstenske version


Den 25. maj

Ved Fredericia er den 25de maj ikke sket noget af betydning. Fjenden har ikke beskudt fæstningen.

Den slesvig-holstenske version


Den 26. maj

Fjenden har den 26. maj ikke beskudt Fredericia. Ved forposternes afløsning har en ubetydelig tiraillering fundet sted.

Den slesvig-holstenske version


Den 27. maj

Intet berettet.

Den slesvig-holstenske version


Den 28. maj

Ved Fredericia den 28de maj intet sket af betydning. Som svar på ilden fra vort faste batteri ved Strib på de fjendtlige arbejder i nærheden af møllebugten, kastede fjenden et par granater ind i fæstningen. Dog uden virkning.

Den slesvig-holstenske version


Den 29. maj

Den 29 maj om formiddagen har fjenden atter kastet nogle bomber ind i Fredericia, som dog ikke anrettede nogen skade af betydning.

Den slesvig-holstenske version


Den 30. maj

Ved Fredericia er den 30te og 31de maj intet af vigtighed forefaldet. Fæstningen blev ikke beskudt.

Den slesvig-holstenske version


Den 1. juni

Ved Fredericia den 1. juni intet sket af betydning.

Den slesvig-holstenske version


Den 2. juni

Vort batteri ved Strib har den 2. juni løsnet nogle skud på de fjendtlige arbejder syd for Fredericia, og fjenden har besvaret denne ild med et par bomber imod fæstningen. I øvrigt er intet af betydning forefaldet.

Den slesvig-holstenske version


Den 3. juni

Den 3 juni om formiddagen kl. 10 åbnede fjenden, fra et i nattens løb fuldendt batteri, sin ild med nogle kugle og kardæskskud imod vore arbejdere ved reguleringen foran terrænet af Fredericia. Der opstod en artillerikamp mellem de fjendtlige batterier og fæstningens artilleri, der understøttedes af Stribs batterier og nogle kanonfartøjer. Skydningen vedvarede med heftighed næsten uafbrudt indtil henimod kl. 1½ eftermiddag og ophørte først kl. 4½. Fjendens bomber havde ikke tændt. Vort tab er 3 døde og 10 sårede. Fjendens tab formodes at være ikke ubetydeligt.(Efter et privat brev blev fæstningen beskudt samme dag med 445 bomber og kugler, deriblandt nogle og 40 af den såkaldte "store gryde" det vil sige af den 168 pundige morter)
Den 3 juni om aftenen angreb fjenden vore forposter på den nordvestlige side af Fredericia, men blev, efter at soutien var fremsendt til forposternes understøttelse, snart kastet tilbage i sin tidligere vedetstilling. Et senere forsøg på at trænge frem afvistes ligeledes ved vore troppers ild. Vort tab er 1 død (sek.løjtnant C. F. Møller af 3. jægerkorps) 11 sårede og 1 savnet. 2 insurgenter blev taget til fange.
Natten mellem den 3de og 4de dennes har fjenden fortaget nogle arbejder, der synes at tyde på, at han vil åbne den 1ste parallel omtrent 1.400 alen fra fæstningen.

Den slesvig-holstenske version


Den 4. juni

Den 4de blev nogle bomber kastet ind i fæstningen, dog uden virkning.

Den slesvig-holstenske version


Den 5. juni

Den 5te juni har fjenden bekastet Fredericia med granater og brandkugler, uden dog at anrette nogen væsentlig skade. Ligeledes har han aftenen i forvejen med ringe virkning beskudt batteriet ved Strib.

Den slesvig-holstenske version


Den 6. juni

Fjenden har den 6. juni, uden synderlig virkning, fortsat beskydningen af Fredericia fæstning og kastel, samt batteriet ved Strib. Ved en granats sprængning blev artilleriløjtnant P. v. Glud hårdt såret.
Den 6. juni om aftenen kl. 9½ forefaldt et ubetydeligt engagement ved Fredericia, idet fjenden forsøgte at trænge med en større afdeling frem over dæmningen ved Snoghøjvejen, men af vore forposter og fæstningens ild blev vist tilbage.

Den slesvig-holstenske version


Den 7. juni

Den 7. juni har fjenden kun gjort enkelte granat- og bombekast. En granat dræbte os en og sårede 6 mand. Ellers har den fjendtlige ild ikke anrettet nogen synderlig skade.

Den slesvig-holstenske version


Den 8. juni

Den 8. juni om morgenen opstod en artillerikamp mellem fæstningen Fredericia understøttet af Stribs batteri, og de fjendtlige batterier. Skydningen varede uafbrudt i 3½ time. Senere har alt været roligt.Vort tab er en død (premierløjtnant v. Dorn af artilleriet) og 8 sårede. Iblandt de sidste er den i fæstningen højestkommanderende artilleriofficer major Vahl, som dog er så let såret, at han ikke har forladt sin post.

Den slesvig-holstenske version


Den 9. juni

Ved Fredericia er den 9. juni ikke forefaldet noget af vigtighed.

Den slesvig-holstenske version


Den 10. juni

Intet berettet

Den slesvig-holstenske version


Den 11. juni

Ifølge telegrafisk meddelelse af 11 juni eftermiddag, intet af vigtighed forefaldet. Nogle bomber og granater, som fjenden kastede ind i fæstningen, havde været uden virkning. Eftermiddag kl. 4 opstod en ubetydelig artillerikamp som varede omtrent en time uden tab fra vor side.

Den slesvig-holstenske version


Den 12. juniDen slesvig-holstenske version


Den 13. juni

Ved Fredericia er den 13 juni intet af betydning forefaldet. Fjenden har indtil kl. 3½ eftermiddag ikke beskudt fæstningen.

Den slesvig-holstenske version


Den 14. juni

Fjenden har den 14de og natten mellem den 14de og 15de kastet nogle bomber ind i Fredericia, dog uden derved at anrette nogen skade.

Den slesvig-holstenske version


Den 15. juni

Efter at fjenden i løbet af natten mellem den 14de og 15de juni havde kastet nogle bomber ind i Fredericia, åbnede han den 15de om middagen sin ild. Der opstod nu efterhånden en levende artillerikamp mellem fæstningen, understøttet af batteriet ved Strib, og de fjendtlige batterier, hvilken kamp vedvarede til kl. 4 eftermiddag. Vort tab bestod i 1 død og 7 sårede. Iblandt disse sidste secondløjtnant Hastrup af 8de liniebataillon.

Den slesvig-holstenske version


Den 16. juni

Med undtagelse af at fjenden har kastet enkelte bomber ind i Fredericia, hvorved 1 mand af besætningen blev såret er den 16. juni intet af vigtighed forefaldet. Ved kanonaden den 156de havde de fjendtlige værker ikke lidt ubetydeligt af vor ild.

Den slesvig-holstenske version


Den 17. juni

Enkelte bomber som den 17 juni er kastet ind i Fredericia, har ikke anrettet nogen skade.

Den slesvig-holstenske version


Den 18. 19. og 20. juni

Ved Fredericia var den 18. de og 19de juni intet sket af betydning.
Natten mellem den 19de og 20de juni fandt ved Fredericia en ubetydelig forpostfægtning sted, hvorved vi havde 1 såret. Fjendens forsøg; at fremskyde sine forposter, mislykkedes. Et par bomber som blev kastet mod kastellet, gjorde ingen skade.

Den slesvig-holstenske version


Den 21. - 25. juni

Ved Fredericia er indtil den 25de eftermiddag intet af vigtighed forefaldet.
Den slesvig-holstenske version


Den 26. juni

Den 26de om eftermiddagen, fra kl. 12½ til kl. 2 fandt en levende artillerikamp sted med de ved Fredericia anlagte fjendtlige batterier. I denne fægtning, hvor også Stribs batteri deltog, har vi intet tab lidt, hverken af mandskab eller materiale.

Den slesvig-holstenske version


Den 27. - 29. juni

Den 27de 28de og 29de er intet af betydning forefaldet.

Den slesvig-holstenske version


Den 30. juni

Ved et udfald fra Fredericia, som blev foretaget den 30. juni under oberstløjtnant Irmingers befaling, lykkedes det fuldstændig at demolere et batteri, som fjenden havde opført nord for fæstningen, i den hensigt at bestryge den østre landgangsbro. Senere blev nogle skud vekslede mellem de fjentlige batterier og fæstningen. Vi havde ved udfaldet 3 sårede officerer( Kaptajn Salschou af 1ste reservejægerkorps og premierløjtnant Holm af ingeniørkorpset og 19 sårede underofficerer og menige.

Den slesvig-holstenske version


Den 1. juli

Fjenden har den 1ste juli beskudt Fredericia.

Den slesvig-holstenske version


Den 2. juli

Fjenden har den 2den juli atter beskudt Fredericia, men svagt og uden virkning.

Den slesvig-holstenske version


Den 3. juli

Fjenden har den 3de juli fortsat beskydningen af Fredericia men kun med ringe virkning. Vort tab består af 1 død og 1 let såret.
Premierløjtnant Chr. Ludv. Holm af ingeniørkorpset, som blev såret ved udfaldet fra Fredericia den 30te juni, er afgået ved døden i lazerettet på Billeshave den 2den juli.

Den slesvig-holstenske version


Den 4. juli

Fjenden har den 4de. juli atter kastet nogle granater ind i Fredericia, men uden at tilføje os noget tab på mandskab eller materiel.

Befæstningen har altså, efter disse rapporter, haft følgende tab:


Den slesvig-holstenske version


  Savnede Døde Sårede
Den 16de og 17de maj   2 24
Den 18de og 19de maj   2 6
Den 22de maj 3   2
Den 23de maj     3
Den 3de juni formiddag   3 10
Den 3de juni aften (forpostfægtning) 1 1 11
Den 6te juni     1
Den 7te juni   1 6
Den 8de juni   1 8
Den 15de juni   1 7
Den 16de juni     1
Den 19de og 20de juni (forpostfægtning)     1
Den 30te juni udfald     21
Den 3die juli   1 1

Ialt: 4 12 102


 ©  Erik F. Rønnebech, Landlystvej 5B, DK - 7000 Fredericia, Tlf:+45 2099 3286