PRINSENS PORT

Erik F. Rønnebech

Prinsens port var byens hovedindfaldsvej og fører ind til Landsoldatpladsen, hvor man tidligere afstraffede soldater der havde forset sig. Straffen kunne f.eks. være at løbe spidsrod.
Tidligere skulle man over en vindebro af træ for at komme gennem porten ind i fæstningen.
Omkring 1700 blev vindebroen fornyet og allerede 1723 måtte den igen udskiftes. I 1735 opføres en vagtbygning ved porten. I enden af vagtbygningen lå stokhuset, hvor fæstningsslaverne overnattede. Stokhuset forsvandt da man byggede Danmarks port. 1742 måtte vindebroen renoveres. I 1753 opførtes den nuværende port i grundmur af murermester Cornelius Hansen. I 1756 var vindebroen så rådden, at den igen måtte udskiftes. Da broen igen blev tjenlig til udskiftning, besluttede man sig for at erstatte den af en jorddæmning som anlagdes 1794.
Da fæstninge sattes i forsvarsstand 1849, gravedes en 3-4 m bred grøft gennem dæmningen og over hullet anbragtes en træbro som let kunne fjernes.
Efter udfaldet fyldtes grøften igen op med jord.
Under de slesvigske krige var der gravet en poterne gennem volden (udfaldsport) der var forbundet med en sti på sydsiden af voldgravsdæmningen og førte over til den dækkede vej.
Når handlende eller bønder, der ville sælge deres varer f.eks. på byens torv kom til købstaden, måtte de tidligere betale accise ved portvagten.

Da man i 1926 kunne åbne for trafikken gennem den nye Danmarksport kunne man læse følgende i avisen:
"Prinsens port vil endnu nogle få dage blive holdt åben for den kørende trafik, således at begge porte kan benyttes. Derefter lægges en kantsten tværs over gadestykket udenfor porten, og Prinsens port må derefter ikke mere benyttes til kørende trafik. Man vil derefter sætte fuld kraft på det store planeringsarbejde omkring porten.
Brostensbelægningen helt hen til den ny indkørsel vil blive fjernet.
Ved hovedvagten har man allerede i dag fjernet det meste af skildvagtens basis, mere kommer til i de nærmeste dage. Pladsen vil dog næppe før engang til næste sommer kunne ses i sin endelige skikkelse, og der vil også gå både vinter og vår før den nye beplantning vokser til.
Som bekendt flytter hovedvagten med porttrafikken. Retrætens manende toner vil fremtidig lyde fra Danmarksgadeporten.
Prinsens port er bygget i 1753 og nåede således ikke at komme til at fejre 200 års jubilæum som hoved-gennemfartssted for landevejstrafikken til Fredericia.
Den bærer sin alder godt, men var, hvad alle var enige om, blevet for gammel og snæver til at kunne tage den stærkt voksende trafik. Når den nu i fremtiden kun skal benyttes af spadserende, er der godt håb om, at vi længe kan bevare porten."

I 1944 tilmuredes porten i begge ender for at tjene som beskyttelsesrum. Der var isat en port i begge ender, som stod åben i dagtimerne så folk kunne gå igennem.
I modsætning til volden tilhører porten ikke Fredericia kommune men Slots og Ejendomsstyrelsen under Boligministeriet.
2. maj 2000 indviedes 2 nye portfløje i vestenden, skænket af Landskomiteen til renovering af Fredericia Vold, efter at have stået uden i mange år.


ØSTRIGERNE VED POTERNEN (UDFALDSPORTEN) VED PRINSENS PORT 1864


PRINSENS PORT 1914


PRINSENS PORT 1914


FORSLAG FREMLAGT FOR BYRÅDET 1922


PRINSENS PORT MED HOVEDVAGTEN


PRINSENS PORT MALET AF HJALMAR MATHIESSEN


PRINSENS PORT SET UDEFRA, MALET AF GUNNER MIKKELSEN


PRINSENS PORT SET FRA DÆMNINGEN OVER VOLDGRAVEN


SKILDVAGTEN VED PRINSENS PORT


PRINSENS PORT TILMURET SOM BESKYTTELSESRUM UNDER BESÆTTELSEN 1944


PRINSENS PORT 18/3 2019


 ©  Erik F. Rønnebech, Landlystvej 5B, DK - 7000 Fredericia, Tlf:+45 2099 3286